Obchodní podmínky 

IS Taxlio v režimu Software as a service (SaaS) (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo také jen „OP“) vyvinuté společností AVE Soft s.r.o. IČ: 25378392, se sídlem Dostálova 882/63, 713 00 Ostrava – Heřmanice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 16674. Tel. 777 587 648 (dále jako „Poskytovatel“)

 

Před započetím samotného používání informačního systému Taxlio si, prosím, přečtěte jeho Obchodní podmínky.

 

Registrací v informačním systému Taxlio je uzavřena smlouva o poskytování služeb a poskytnutí licence a GDRP zpracovatelská smlouva v souladu s těmito podmínkami a zásadami osobních údajů. V případě nesouhlasu s obchodními podmínkami registraci neprovádějte.

 1. Poskytovatel vyvinul informační systém Taxlio jako softwarovou službu provozovanou jako online cloudové řešení na infrastruktuře Poskytovatele – klient-server řešení; software je poskytován v režimu Software as a service (dále jen „IS Taxlio“ nebo také jen „Software“). IS Taxlio je založen na technologiích a uživatelském rozhraní IS Evolio (koncept „powered by Evolio“)- návrh k užívání a popis funkcionalit IS Taxlio je obsažen jak v dokumentaci ke specifickým vlastnostem Taxlia na webu dokumentace.taxlio.cz, tak v technické a uživatelské dokumentaci dostupné na webu dokumentace.evolio.cz.

 2. IS Taxlio je určen zejména pro subjekty zpracovávající daňovou, účetní a mzdovou agendu k užití při výkonu daňového poradenství, auditu a poskytování služeb účetnictví a zpracování mezd (dále také jen „Objednatel“).

 3. Tyto Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele při dodávce a implementaci IS Taxlio, podmínky licence k užití IS Taxlio a poskytování souvisejících služeb.

 4. Pokud není dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy používané v těchto Obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě uvozené velkými písmeny následující význam:
Termín Význam
IS Taxlio / Software / Služba Multiplatformní informační systém zejména pro daňové poradce, auditory, účetní a mzdové kanceláře poskytující služby daňového poradenství, auditu a zpracování daňové, účetní a mzdové agendy včetně následné fakturace, přehledů provedených úkonů, zautomatizování procesů správy spisů, dat a manažerských statistik.
Verze IS Taxlio IS Taxlio má několik verzí licencí (tarifů), jež se liší rozsahem modulů a platforem, počtem uživatelů a velikostí databázového prostoru pro ukládání dat.
Dostupnost Dostupnost se vyjadřuje v procentech a lze ji považovat za pravděpodobnost, že informační systém poskytuje požadované funkce za určených podmínek a v daném časovém okamžiku. Dostupnost je dána jak spolehlivostí systému samotného, tak i s časem kdy dojde k obnovení poskytování služby po poruše.
Odezva / reakční doba Doba od nahlášení poruchy do zahájení jednání Poskytovatele směřujícího k odstranění poruchy. Počátek reakční doby je stanoven přijetím hlášení poruchy. V rámci odezvy se uvádí zkratka NBD – jedná se o zkratku výrazu „next business day“, v překladu „následující pracovní den“.
Kategorizace závad Zařazení poruchy do třídy A, B, C, D, E.
Porucha / závada / incident Chybné provedení nebo ztráta funkce Software. Chybné provedení funkce je takové, které není v souladu s popisem uvedeným v technické nebo uživatelské dokumentaci. Není-li popis funkce dokumentován, je správná funkce taková, která je očekávána Objednatelem. Poruchou není neznalost Objednatele týkající se funkčnosti Software popsané v technické dokumentaci dostupné na webu dokumentace.taxlio.cz.
Oprava závady / Vyřešení poruchy Odstranění závady nebo vytvoření alternativního řešení, kterým bude závada překlenuta a nedojde k funkčnímu omezení Software. Za odstranění závady se považuje rovněž samotná lokalizace a oznámení příčiny závady Koncovému uživateli, pouze však byla-li příčina závady: –        na straně Objednatele (např. vadné zadávání dat nebo vkládání souborů nevhodných formátů nebo velikostí, vada serveru nebo jiných technických zařízení či software Objednatele), nebo –        na straně jiných poskytovatelů služeb či technického vybavení (např. výpadek internetového připojení), nebo –        důsledkem změny datových formátů, informačních systémů či postupů třetích osob, na nichž byl Software nebo její část závislá, nebo –        důsledkem jiných nepředvídatelných skutečností, které Poskytovatel nezapříčinil (např. potížemi operačních systémů a jejich prostředí či jejich upgradem, poruchami hardwaru).
Help Desk Služba sloužící pro evidenci a řešení chybových hlášení, dotazů, připomínek a požadavků vzniklých v rámci poskytování Služby (služba technické podpory, servisu a údržby), přístupná prostřednictvím emailové adresy podpora@taxlio.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo nereagovat na požadavky, chyby a připomínky neevidované v Help Desku.
Kritická naléhavost A Incident označený kritickou naléhavostí má mimořádný dopad na práci Uživatelů. Znamená to, že více než 50 % Uživatelů konkrétního Objednatele nemůže pracovat, např. nelze se připojit k databázovému serveru nebo ukládat dokumenty.
Velmi vysoká naléhavost B Incident označený velmi vysokou naléhavostí výrazně ovlivňuje alespoň 30 % Uživatelů Objednatele ve značném rozsahu jejich práce.
Vysoká naléhavost C Incident označený vysokou naléhavostí výrazně ovlivňuje jednotlivé Uživatele nebo jde o významnou specializovanou část systému, která ale neovlivňuje ostatní funkčnost.
Běžná naléhavost D Incident označený běžnou naléhavostí má standardní dopad na práci Uživatelů.
Malá naléhavost E Incident označený malou naléhavostí má jen malý dopad na práci Uživatelů.
Spolehlivost Počet výpadků nebo poruch příslušné služby za měřenou periodu.
Zátěž Úroveň požadavků/ aktivit, při jejímž překročení nemusí být zajištěna požadovaná úroveň Služby.
Update a upgrade Nová verze IS Taxlio, která je zpravidla tvořena na základě vlastních analytických prací, požadavků Objednatelů, změn v legislativě, příp. speciálních požadavků konkrétního Objednatele.
Vývojový cyklus Období, ve kterém dochází k analýze požadavků, vývoji, testování, korekcím a které je završeno vydáním nové verze IS.
Koncový uživatel/ Uživatel Pracovník Objednatele, který užívá Software a je odběratelem Služeb.
Praktikant / Uživatel se statusem praktikanta Pracovník Objednatele, který užívá Software v rámci studia vysoké školy se studijním oborem shodným nebo obdobným předmětu podnikání Objednatele a který vykonává u Objednatele praxi.
Registrační účet Registračním účtem se rozumí účet Objednatele vytvořený po vyplnění registračního formuláře při uzavření Smlouvy. Registračním účtem Objednatel může měnit zejména nastavení Služeb a Verze IS Taxlio.
Uživatelský účet Uživatelským účtem se rozumí způsob umožnění přístupu konkrétnímu Uživateli Objednatele do IS Taxlio, a to na základě samostatných přihlašovacích údajů přiřazených k tomuto účtu.
 1. Smlouvu na dodávku a implementaci IS Taxlio a poskytování souvisejících služeb lze v mezích, rozsahu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách uzavřít na základě písemné dohody s Poskytovatelem a/nebo potvrzením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele a následným potvrzením registrace použitím aktivačního odkazu v emailu, který byl Objednateli zaslán na email uvedený v registračním formuláři (dále jen „Smlouva“). Odesláním registračního formuláře je Objednateli vytvořen registrační účet.

 2. Smlouvu lze mj. měnit i na základě objednávky Objednatele akceptované Poskytovatelem, která obsahuje specifikaci objednané dodatečné funkcionality IS Taxlio a odpovídající odměny Poskytovatele. Má se za to, že změna Smlouvy, resp. sjednaní dodatečné funkcionality IS Taxlio, jsou nejpozději sjednány okamžikem, kdy Poskytovatel vytvořil dodatečnou funkcionalitu požadovanou Objednatelem a tuto funkcionalitu spustil.

 3. Objednatel není oprávněn bez předchozího a výslovného písemného souhlasu Poskytovatele vyloučit účinnost těchto OP, ustanovení těchto OP (včetně jakékoli jejich části) měnit, či doplňovat, byť i jen způsobem, který nepodstatně mění podmínky OP či Smlouvy, či způsobem, který totožné podmínky vyjadřuje pouze jinými slovy. Jakýkoli odkaz Objednatele na jeho vlastní obchodní podmínky či obchodní podmínky třetích stran nevyvolává právní účinky, přičemž Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 4. Uzavřením Smlouvy a potvrzením souhlasu s OP Objednatel souhlasí mimo jiné s tím, že Poskytovatel je oprávněn tyto OP kdykoli jednostranně měnit. Jakékoli změny těchto OP takto Poskytovatelem provedené budou Objednateli písemně oznámeny. Objednatel má právo oznámené změny těchto OP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 30 (třicet) dnů od jejich oznámení Poskytovatelem; nedojde-li ve stanovené lhůtě k odmítnutí změn OP, má se za to, že Objednatel oznámené změny OP akceptoval. V případě odmítnutí oznámených změn OP činí výpovědní doba 3 (tři) měsíce a začíná běžet doručením písemného vyrozumění Objednatele o odmítnutí změn OP Poskytovateli. Za písemnou formu ve smyslu tohoto ustanovení se považuje také oznámení prostřednictvím emailové komunikace na adresu, kterou Objednatel Poskytovateli sdělil či poskytl ke komunikaci s ním, nebo služby Intercom.
 1. Služby dle Smlouvy:
 2. 1.1. Rozsah jednotlivých modulů a platforem IS Taxlio se liší dle volby Verze IS Taxlio. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zpřístupnit Objednateli zvolenou verzi IS Taxlio a poskytovat softwarové služby uvedené v čl. 3 odst. 1.6 OP (dále jen „Služby“). Objednatel se zavazuje hradit za zpřístupnění zvolené verze IS Taxlio a poskytnuté Služby cenu ve výši dle Ceníku služeb, který je součástí těchto OP.

  1.1.1. Verze IS Taxlio-TRIAL je určena pouze osobám poskytujícím služby daňového poradenství způsobem podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, ve znění pozdějších předpisů, osobám poskytujícím služby auditu podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů jakož i osobám, jejichž předmětem podnikání je zpracování účetní a mzdové agendy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími výše uvedené oblasti. Ostatním subjektům na ni nevzniká nárok.

  1.2. Zvolenou Verzi IS Taxlio je možné měnit na vyšší i nižší Verzi IS Taxlio. Požadavek Objednatele na změnu volby Verze IS Taxlio provede Objednatel v registračním účtu. Nově zvolená verze IS Taxlio bude aktivní pro Objednatele následující pracovní den, od tohoto okamžiku se Objednatel zavazuje hradit cenu této vyšší verze IS Taxlio uvedenou v Ceníku služeb.

  1.3. Zvolená Verze IS Taxlio se mění na vyšší Verzi IS Taxlio při splnění standartu této vyšší Verze IS Taxlio (například zvýšení počtu koncových uživatelů Objednatele, překročení velikosti databázového prostoru aj.), o této skutečnosti bude Objednateli zasláno upozornění o změně Verze IS Taxlio. Objednatel se zavazuje hradit cenu této vyšší Verze IS Taxlio uvedenou v Ceníku služeb, počínaje následujícím pracovním dnem po této změně.

  1.4. V případě Objednatelem zvolené Verze IS Taxlio-TRIAL je Poskytovatel oprávněn jednostranně a bez předchozího upozornění Objednatele ukončit poskytování Služeb a zrušit Registrační účet Objednatele a navazující Uživatelské účty, pokud se žádný z Uživatelů nepřihlásil do IS Taxlio po dobu více než 30 dnů, nebo pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že údaje vyplněné v registračním formuláři jsou nepravdivé, nepřesné nebo zkreslené. Poskytovatel je rovněž oprávněn jednostranně ukončit poskytování Služeb a zrušit Registrační účet Objednatele a navazující Uživatelské účty Objednatelem zvolené Verze IS Taxlio-TRIAL, pokud Objednatel překročí maximálně povolenou dobu provozování TRIAL verze a přes upozornění Poskytovatele na tuto skutečnost nepřejde v termínu stanoveném Poskytovatelem na standardní placenou verzi IS Taxlio.

  1.5. Zpřístupnění zvolené Verze IS Taxlio:

  1.5.1. Poskytovatel je povinen zpřístupnit (dodat) IS Taxlio formou jeho zpřístupnění přes webové rozhraní a poskytnout za tímto účelem veškeré přístupové údaje. Údaje se zavazuje Poskytovatel poskytnout e-mailem.

  1.5.2. Zpřístupnění IS Taxlio bude pro každého Koncového uživatele Objednatele provedeno samostatnými přihlašovacími údaji. Každý Koncový uživatel IS Taxlio bude mít zřízen vlastní uživatelský účet. Uživatelský účet je oprávněn užívat pouze ten Uživatel, jemuž byl zřízen. V případě, že bude účet Uživatele se statutem Praktikanta užíván Uživatelem, který nemá status Praktikanta, a doposud se jednalo o Účet bezplatný, stává se tímto okamžikem Účtem placeným.

  1.5.3.Poskytovatel se zavazuje provádět zprovoznění IS Taxlio s přihlédnutím k provozním potřebám Objednatele tak, aby byla jeho činnost omezena pouze v nezbytné míře; Objednatel bere na vědomí, že po tuto dobu může docházet k určitým omezením, které však nebudou zásadně bránit jeho běžné činnosti.

  1.5.4. Software bude zpřístupněn po celou dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn znepřístupnit Software v případě prodlení více než 30 dní Objednatele s úhradou finančních závazků vůči Poskytovateli nebo v případě hrubého porušení závazků Objednatele.

  1.5.5. Objednatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje k Softwaru (resp. všechny přístupové údaje koncových uživatelů Objednatele) a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob.

  1.5.6. Objednatel není oprávněn Software šířit, kopírovat nebo jiným způsobem umožnit jeho užívání osobami odlišnými od Koncových uživatelů Objednatele, nebude-li smluvními stranami předem písemně sjednáno jinak. Data Objednatele budou umístěna v databázích IS Taxlio.

  1.5.7. Objednatel bere na vědomí, že cena licence k zpřístupněnému IS Taxlio dle Ceníku služeb odpovídá počtu Koncových uživatelů, využívajících IS Taxlio v příslušném kalendářním měsíci.

  1.6. Poskytování Služby:

  1.6.1. Úvodní školení Koncových uživatelů – Poskytovatel na žádost Objednatele za účelem ovládání IS Taxlio v dohodnutém termínu zaškolí Koncové uživatele. Školení vyžaduje dostatečnou odbornou způsobilost Koncových uživatelů.

  1.6.2. Hostingové služby – IS Taxlio je provozován formou služby přes webové rozhraní, na serveru umístěném v datovém centru Microsoft Azure, lokalita West Europe, Amsterdam.

  1.6.3. Technická podpora, servis a údržba – v rozsahu dle čl. 4 OP.

  1.6.4. Dostupnost IS Taxlio – je vyjádřena pomocí SLA (Service Level Agreement). IS Taxlio je služba poskytována nepřetržitě (24 hodin denně). Poskytovatel se zavazuje, že minimální dostupnost IS Taxlio je 98 %, tj. bude funkční nejméně po 98 % provozní doby. Podmínky dostupnosti jsou stanoveny těmito OP.

  1.6.5. Aktualizace IS Taxlio – úprava provedená Poskytovatelem na základě požadavků Koncových uživatelů či Objednatelů, odsouhlasených Poskytovatelem, přičemž z povahy těchto úprav Software vyplývá, že mohou být využívány všemi uživateli Software; nebo provádění změn Software vyplývajících z úprav právních předpisů;

  1.6.6. Rozvoj a Upgrade IS Taxlio – úprava provedená Poskytovatelem na základě vlastního metodického rozvoje; rozšiřování funkcionality IS Taxlio na základě plánu legislativních změn a s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých uživatelů (nejedná se o dodávku dalších modulů nebo zapracování speciálních požadavků Objednatele, o zahrnutí požadavků Objednatele do plánu prací na Upgrade IS Taxlio rozhoduje Poskytovatel s ohledem na strategii rozvoje IS Taxlio).

 3. Další doprovodné placené služby:
 4. 2.1. Nad rámec plnění dle Smlouvy mohou být Poskytovatelem dle požadavku Objednatele poskytovány další doprovodné placené služby (dále také jen „DPS“).

  2.2. Doprovodné placené služby poskytované na základě přímého využití DPS Objednatelem:

  2.2.1. Poskytovatel prostřednictvím IS Taxlio a jeho jednotlivých modulů, jež jsou napojeny na placené služby vlastní či třetích stran (SMS brána, PostServis Hybridní pošta, Nebankovní registr, Výpis Centrální evidence exekucí a další, uvedené v Ceníku služeb) umožňuje Objednateli čerpání služeb vlastních či třetích stran, a to aktivním užitím příslušné služby v modulu IS Taxlio. Aktivním užitím příslušné služby v modulu IS Taxlio Objednatelem vzniká Poskytovateli nárok na úhradu ceny dle Ceníku služeb.

  2.2.2. Poskytovatel je oprávněn znepřístupnit Objednateli aktivní čerpání doprovodných placených služeb vlastních či třetích stran v případě prodlení více než 30 dní Objednatele s úhradou finančních závazků vůči Poskytovateli.

  2.3. Doprovodné placené služby poskytované na základě objednávky Objednatele:

  2.3.1. Poskytovatel na základě obsahu objednávky Objednatele sestaví výkaz práce obsahující počet jednotek pro určení celkové ceny dle Ceníku služeb (dle jednotkových sazeb) a zašle jej je schválení Objednateli stejným způsobem, jako byla učiněna objednávka Objednatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo u hodinové sazby účtovat každou započatou čtvrthodinu (15 minut). Má se za to, že Objednatel výkaz práce schválil, nevyjádří-li se do 3 dnů ode dne odeslaní výkazu práce Objednateli. Poskytovatel je oprávněn požadovat před poskytnutím DPS zálohu až do výše 50 % ceny.

  2.3.2. Vývoj a výzkum. Poskytovatel na základě objednávky Objednatele na vytvoření nových funkcionalit a modulů IS Taxlio nebo rozšíření stávajících funkcionalit a modulů na míru Objednatele provede výzkum a vývoj a poskytne na to navazující konzultační služby. Cena těchto služeb se řídí platným Ceníkem služeb.

  2.3.3. Migrace dat. Poskytovatel na základě objednávky Objednatele provede migraci dat z informačního systému Objednatele do IS Taxlio. Cena těchto služeb se řídí platným Ceníkem služeb.

  2.3.4. Studie proveditelnosti, analýza a harmonogram implementace. V případě, že Objednatelem požadovaný výzkum a vývoj či migrace dat je značného rozsahu, vyžaduje poskytnutí této služby také vyhotovení studie proveditelnosti či analýzy včetně harmonogramu postupné implementace. Cena těchto služeb se řídí platným Ceníkem služeb.

  2.3.5. Implementace. Implementací se rozumí úpravy nastavení informačního systému Taxlio a jeho konfigurace dle pokynů Objednatele. Nejčastěji jde o tvorbu vzorů dokumentů s tiskovými parametry, tvorbu a úpravy reportů apod. Jde o zásahy, které nevyžadují programové úpravy informačního systému.

  2.3.6. Tvorba individuálního manuálu či dodatečných dokumentů. Poskytovatel na základě objednávky Objednatele vytvoří Objednateli individuální manuál a dále požadované dokumenty vztahující se k užití a maximálnímu využití potenciálu IS Taxlio. Cena těchto služeb se řídí platným Ceníkem služeb.

 1. Předmětem technické podpory, servisu a údržby je poskytnutí Objednateli a koncovým uživatelům Objednatele jednotné kontaktní místo pro zákaznickou podporu – Help Desk.

 2. Help Desk. Veškeré servisní požadavky týkající se konkrétních poskytovaných služeb jsou podávány a řešeny prostřednictvím emailu podpora@taxlio.cz. Konzultace mohou být řešeny prostřednictvím hotline telefonu. Dostupnost Help Desku na měsíční bázi činí 98%. Help Desk lze využit v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

 3. Technická podpora. Poskytovatelem poskytovaná technická podpora slouží pro řešení incidentů, poruchy, problémů a závad, které vznikají při provozu IS Taxlio. Úkolem technické podpory je v nejkratším čase vyřešit incident, tj. nekorektní stav. Příčina vzniku incidentu může být odhalena a vyřešena dodatečně. Vyřešení příčiny incidentu může být bez nebo s nutností zásahu do programového kódu. Proto se doba řešení u incidentu s nutností programových úprav řídí dobou nutnou pro vydání service packu nebo nové verze. Technickou podporu lze využit v pracovní dny od 8:00 do 16:00

 4. 3.1. Kategorizaci závad provádí Poskytovatel dle obsahu požadavku Objednatele. Od kategorizace závad se odvíjí odezva Poskytovatele a termíny pro vyřešení poruchy.

  3.2. Odezva:

A. Kritická naléhavost 4 hodiny
B. Velmi vysoká naléhavost 1 NBD
C. Vysoká naléhavost 3 NBD
D. Běžná naléhavost 3 NBD
E. Malá naléhavost 5 NBD

3.3. Vyřešení poruchy (fix time):

A. Kritická naléhavost 4 hodiny
B. Velmi vysoká naléhavost 1 NBD
C. Vysoká naléhavost 3 NBD
D. Běžná naléhavost 5 NBD
E. Malá naléhavost 10 NBD
Omezení: řešení požadavku max. 8 hodin denně. NBD = „Next business day“, tj. např. požadavek předaný ve 12:00 v pátek musí být vyřešen do 12:00 v pondělí.
 1. Objednatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel z důvodu zlepšování IS Taxlio provádí pravidelnou údržbu, během níž může být přístup k IS Taxlio dočasně omezen nebo vyloučen. Do dostupnosti se tak nezapočítává doba údržby, která je přednostně prováděna mimo provozní dobu (tj. mimo pondělí až pátek, 8–17 hodin) a je oznámena minimálně 1 pracovní den předem na stránce https://taxlio.instatus.com/. Zde je uváděn stav systému, oznamování o plánovaných aktualizacích i momentálních výpadcích.
 2. Poskytovatel není odpovědný za dodržení stanovené dostupnosti, není-li dostupnost dodržena v důsledku okolností vylučující odpovědnost (vyšší moc). Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména: a) stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami; b) teroristický útok; c) války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení, stav nouze; d) úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy; e) události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.
 3. Poskytovatel není nijak odpovědný za dostupnost IS Taxlio v síti internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Služba může být náchylná na limity, zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním internetu a elektronických komunikací. Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění; chyby v provozu systému nebo ostatní poškození vycházející z těchto limitů.
 4. Objednatel bere na vědomí, že do IS Taxlio mohou být začleněny doplňkové služby poskytované třetími subjekty (informace z insolvenčního rejstříku a obchodních rejstříků, z centrální evidence exekucí aj.). Poskytovatel nijak neručí za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací, které Objednatel při užívání těchto doplňkových služeb obdrží, a nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Objednateli výpadky jejich provozu. Nedostupnost některé z doplňkových služeb poskytovaných třetími stranami prostřednictvím IS Taxlio se nezapočítává do stanovené dostupnosti (98 %) dle těchto OP.
 5. IS Taxlio není na 100 % chráněn proti chybě a výpadku. Služba nesmí být používána pro tzv. „kritické použití“ (High Risk Use), jestliže by její chyba nebo výpadek mohl způsobit smrt nebo zranění osob, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Objednatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele, pokud by jakákoli třetí osoba, které Objednatel poskytl prostřednictvím IS Taxlio služby pro tzv. „kritické použití“, včetně Objednatele samotného, vznesla vůči Poskytovateli nároky vzniklé v souvislosti s využitím IS Taxlio pro „kritické použití“.
 6. V případě, že dostupnost IS Taxlio nedosáhne stanovené hodnoty (98 %), sjednává se paušální náhrada ve formě slevy, která se rovná podílu ceny licence za dobu, po kterou IS Taxlio nebyl dostupný. Maximální výše slevy se rovná měsíční ceně za užití IS Taxlio.
 7. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem. V případě závady, která má za následek ztrátu dat, jsou data obnovena z dostupných záloh prováděných Poskytovatelem.
 8. Dostupnost IS Taxlio se vyhodnocuje ročně.
 9. Při ukončení Smlouvy umožní Poskytovatel, za cenu dle Ceníku služeb, předání všech dat Objednatele takto: 1. kopii databáze ve formátu BACPAC balíčku; 2. kopii souborů dokumentů v komprimovaném ZIP souboru Data budou předána elektronicky, formou odkazu ke stažení.
 1. Objednatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že IS Taxlio je provozován a poskytován formou „SaaS“ (Software jako služba), tj. Objednatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící IS Taxlio, ale využívá IS Taxlio po dobu a za podmínek Smlouvy a/nebo těchto OP. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít IS Taxlio (dále jako „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání IS Taxlio po dobu trvání Smlouvy.

 2. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci či Licenci postoupit další osobě.

 3. Objednatel není oprávněn IS Taxlio rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas.

 4. Objednatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití IS Taxlio stanovených zákonem, Smlouvou a OP. Objednatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, a další prvky obsažené v rámci IS Taxlio jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto OP. Zejména není Objednateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

 5. Omezení licence
 6. 5.1. Objednatel nesmí provádět na IS Taxlio úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, penetrační testování.

  5.2. Objednatel dále nesmí přetěžovat IS Taxlio požadavky, provádět dekompilace a reverse engineering.

  5.3. Objednal není oprávněn provádět zásahy do zdrojového kódu, přistupovat ke zdrojovému kódu a zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

 7. Odebrání licence, zrušení Smlouvy:
 8. 6.1. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně kontrolovat dodržování udělené licence ze strany Objednatele, v případě, že Objednatel poruší závazek plynoucí mu z omezení licence, je Poskytovatel oprávněn odebrat licenci a odstoupit od Smlouvy.

 1. Cena za poskytnutí IS Taxlio a Služeb, jakož i cena DPS je upravena v Ceníku služeb dostupném na webových stránkách Poskytovatele. Ceník služeb je součástí těchto OP, změny Ceníku služeb budou prováděny dle čl. 2 těchto OP. Objednatel uzavřením Smlouvy a akceptací těchto OP souhlasí s jednostrannou změnou Ceníku služeb v režimu dle čl. 2 těchto OP.

 2. Ceník licencí dle smlouvy (čl. 3 odst. 1. OP) je aktualizován vždy jednou ročně. Ke zvýšení cen v rámci Ceníku služeb bude přistoupeno zejména za předpokladu podstatného vylepšení stávajících funkcí IS Taxlio či doplnění nových funkcionalit IS Taxlio, případně s ohledem na výrazně zvýšené opodstatněné náklady či o míru inflace, nejdříve v kalendářním roce následujícím po uzavření této Smlouvy, maximálně však o 20 %. Ceny za ostatní Služby v Ceníku služeb, mimo licencí, mohou být aktualizovány více než jednou ročně.  Nová cena bude zveřejněna v ceníku Služby, který je zveřejňován na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel oznámí Objednateli navýšení ceny prostřednictvím emailu uvedeného při registraci v registračním účtu. Objednatel je povinen se s novými cenovými podmínkami zveřejněnými na webových stránkách Poskytovatele seznámit. Pokračuje-li Objednatel ve využíváni Služby i v době po navýšení ceny Služeb, aniž by Smlouvu vypověděl dle čl. 2 těchto OP, má se za to, že se zvýšením souhlasí. Objednatel má však možnost tuto změnu cenových podmínek odmítnout způsobem dle čl. 2 těchto OP.

 3. Platby za licence dle smlouvy (čl. 3 odst. 1 OP) mohou být stanoveny jako měsíční nebo roční. V případě měsíčních plateb uhradí Objednatel cenu Služeb prostřednictvím platební brány – automatizované platby kartou nebo na základě faktur, vystavených Poskytovatelem vždy k 1. dni měsíčního období, za který se Služby hradí a ve kterém jsou Služby poskytovány, se splatností 10 dnů ode dne vystavení. V případě ročních plateb uhradí Objednatel cenu Služeb prostřednictvím platební brány – automatizované platby kartou nebo na základě faktur, vystavených Poskytovatelem vždy k 1. dni ročního období, za které se Služby hradí a ve kterém jsou Služby poskytovány, se splatností 10 dnů ode dne vystavení. Objednatel a Poskytovatel mohou v SaaS Smlouvě (o poskytování softwarových služeb) ujednat odlišné platební podmínky.

 4. Platby za poskytování doprovodných placených služeb DPS (čl. 3 odst. 2 OP) jsou stanoveny jako měsíční za spotřebované služby nebo pro Doprovodné placené služby poskytované na základě přímého využití DPS Objednatelem také formou zálohy na budoucí čerpání služeb v podobě Taxlio Kreditu (čl. 8 OP), přičemž o formě úhrady rozhoduje Poskytovatel.

 5. Smluvní strany se dohodly na elektronické fakturaci zasílané na email vyplněný při zřízení registračního účtu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané nebo výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

 6. Okamžikem zaplacení je okamžik připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře.
 1. Účet Taxlio Kredit slouží ke složení zálohy na budoucí nákupy Doprovodných placených služeb poskytovaných na základě přímého využití DPS objednatelem. Z účtu Taxlio Kredit nelze hradit nákup Licencí IS Taxlio nebo Doprovodné placené služby poskytované na základě objednávky Objednatele.

 2. Obecné podmínky pro zřízení a používání účtu Taxlio Kredit

  2.1. Účet Taxlio Kredit lze zřídit (aktivovat) pouze po registraci.

  2.2. Aktuální disponibilní zůstatek účtu Taxlio Kredit se v případě, že je uživatel přihlášen, zobrazuje v nastavení Taxlia v sekci Správa předplatného.

  2.3. Přehled transakcí účtu Taxlio Kredit je k dispozici po přihlášení v téže části.

 3. Práva a povinnosti Poskytovatele a Držitele účtu Taxlio Kredit
 4. 3.1. V případě porušení těchto obchodních podmínek (OP) nebo obecně závazných právních předpisů ze strany Držitele je Poskytovatel oprávněn elektronicky zablokovat funkci účtu Taxlio Kredit až do doby, kdy Držitel splní své povinnosti vyplývající z OP nebo právních předpisů. O zablokování účtu Taxlio Kredit bude zaslána zpráva písemnou formou na adresu uvedenou v registraci.

  3.2. Poskytovatel nese odpovědnost na účtu Taxlio Kredit a za chybné provedení operací Držitele účtu Taxlio Kredit, pokud bylo chybné provedení operace způsobeno SW závadou nebo neoprávněným průnikem do systému Taxlio Kredit a toto selhání nebylo způsobeno Držitelem účtu Taxlio kredit vědomě, chybnou obsluhou nebo jeho jednáním v rozporu s OP.

  3.3. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Držiteli v důsledku uvedení nepravdivých či neplatných údajů z jeho strany nebo neprovedení aktualizace v případě jejich změny.

  3.4. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Držiteli účtu Taxlio Kredit činností uživatelů ze strany Objednatele vedoucí k neplánovanému využití služeb.

  3.5. V případě sporu s Držitelem účtu Taxlio Kredit prokazuje Poskytovatel, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou na straně Poskytovatele.

  3.6. V případě nabíjení účtu Taxlio Kredit platebními kartami se Držitel účtu Taxlio Kredit zavazuje dodržovat podmínky vydavatelů platebních karet a karetních asociací.

  3.7. Držitel účtu Taxlio Kredit se zavazuje při komunikaci s Poskytovatelem uvádět o sobě pravdivé a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen provést jejich opravu v profilu zákazníka v Taxlia bez zbytečného odkladu.

 5. Používání účtu Taxlio Kredit
 6. 4.1. Nabíjení (kreditování) účtu Taxlio Kredit

  4.1.1. Minimální částka k nabití účtu Taxlio Kredit je 50 Kč, maximální částka zůstatku na účtu Taxlio Kredit není omezena.

  4.1.2. Nabití účtu Taxlio Kredit lze provést po přihlášení Taxlia úhradou částky platební kartou, fakturou, vouchery, dobropisy nebo převodem z jiného účtu Taxlio Kredit, popř. dalšími platebními nástroji v případě jejich implementace do Taxlia.

  4.1.3. Provedené nabití účtu Taxlio Kredit je možné stornovat do patnácti (15) dnů, pokud již částka nebyla čerpána.

  4.2. Platby z účtu Taxlio Kredit

  4.2.1. Platby z účtu Taxlio Kredit probíhají průběžně podle čerpání služeb.

  4.2.2. Není možná kombinace platby z účtu Taxlio Kredit s doplatkem na fakturu.

  4.2.3. Čerpání služeb a následná platba z účtu Taxlio Kredit je umožněna pouze v případě, že částka zůstatku účtu Taxlio Kredit úhradu požadovaného čerpání umožňuje.

 7. Reklamace transakcí
 8. 5.1. Reklamace funkčnosti účtu Taxlio Kredit nebo jednotlivých transakcí lze uplatnit prostřednictvím služby Intercom v Taxliu, emailem na adresu podpora@taxlio.cz, popř. telefonicky na tel. 777 587 648. V podání je potřeba uvést datum a částku reklamované transakce, doménu zákazníka, e-mailovou adresu zadanou v registraci Držitele účtu Taxlio kredit v Taxliu, popř. telefonický kontakt nebo další údaje upřesňující důvod reklamace. Reklamace transakcí bude vyřízena do 30 dnů.

 9. Zrušení účtu Taxlio Kredit, vyplacení zůstatku a ukončení smluvního vztahu
 10. 6.1. Účet Taxlio Kredit může zákazník zrušit pouze po kontaktování technické podpory, účet je rušen na základě požadavku zákazníka.

  6.2. Je-li aktuální zůstatek účtu Taxlio Kredit nulový a od poslední transakce provedené zákazníkem uplynul 1 měsíc, je možné účet zrušit ihned.

  6.3. Je-li zůstatek účtu Taxlio Kredit nulový a od poslední transakce provedené zákazníkem uplynul méně než 1 měsíc, je možné zrušit účet až po této době.

  6.4. Nenulový zůstatek při zrušení účtu Taxlio Kredit bude vůči Držiteli vypořádán dle dohody mezi Držitelem a Poskytovatelem.

  6.5. Vypořádání zůstatku je zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč, která slouží na úhradu nákladů s tím spojených.

  6.6. O vyřízení požadavku na vypořádání bude zákazník informován e-mailem.

  6.7. Ke zrušení účtu dojde rovněž po uplynutí doby 4 let od poslední transakce provedené Držitelem s tím, že celá částka zůstatku je přeúčtována do výnosů Poskytovatele.

  6.8. Data o zrušeném účtu Taxlio Kredit archivuje Poskytovatel po dobu 5 let.

 1. Data vkládaná Objednatelem do databázového prostoru IS Taxlio (dále jen „Data“) jsou umístěna na serveru poskytovatele hostingu v šifrované podobě (v datovém centru Microsoft Azure v uzlu West Europe – Amsterdam, Holandsko). Na Data se vztahuje závazek mlčenlivosti Objednatele ve smyslu ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, v platném znění, §15 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Poskytovatel je vázán závazkem mlčenlivosti ve shodném rozsahu jako Objednatel. Poskytovatel chrání Data před jejich únikem, zneužitím nebo jiným zásahem, a odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti bez ohledu na zavinění. Porušení závazku mlčenlivosti Poskytovatele zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Poskytovatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Objednatele nahlížet na Data a seznamovat se s jejich obsahem. Vyžaduje-li povaha poskytování Služeb (zejména v rámci helpdesku) nahlížet na Data, vyrozumí Poskytovatel o této skutečnosti Objednatele a požaduje-li Objednatel i nadále poskytnutí Služby, má se za to, že souhlas k nahlížení na Data Objednatel Poskytovateli udělil.

 2. Poskytovatel prohlašuje, že provádí ve všech verzích licencí Taxlia každodenní zálohy Dat sedm (7) dnů zpětně, následně týdenní zálohy po dobu čtyř (4) týdnů a poté měsíční zálohy Dat uložených Objednatelem při užívání IS Taxlio. Jednotlivé týdenní zálohy jsou Poskytovatelem uchovávány po dobu čtyř (4) týdnů, navazující měsíční zálohy jsou uchovávány po dobu šesti (6) měsíců od vytvoření záloh. Data jsou zálohována v šifrované podobě. Na základě žádosti předá Poskytovatel Objednateli zálohu dat jako: 1. kopii databáze ve formátu BACPAC balíčku; 2. kopii souborů dokumentů v komprimovaném ZIP souboru, a to v elektronické podobě formou odkazu ke stažení. Žádost o poskytnutí zálohy dat Objednatel uplatní na Helpdesku Poskytovatele formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu podpora@taxlio.cz. Objednatel má právo na bezplatné poskytnutí zálohy dat jednou za šest (6) kalendářních měsíců; poskytnutí každé další zálohy dat bude Poskytovatelem zpoplatněno dle jeho Ceníku služeb jako DPS.
 1. Objednatel bude chránit důvěrné informace týkající se IS Taxlio.

 2. Každá ze smluvních stran této Smlouvy bude chránit důvěrné informace týkající se podnikání a záležitosti druhé strany či předmětu této Smlouvy nebo jakýchkoli otázek s ní spojených, s kterými se dotyčná strana seznámí nebo může seznámit, které může získat či kontrolovat a prozradí takové informace pouze svým zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení. Pokud kterákoli ze smluvních stran zjistí, že kterýkoli její zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení jakkoli porušil důvěrnost informací, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu a poskytne jí veškerou přiměřenou pomoc při jakémkoli řízení či uplatnění jakéhokoliv práva, které může druhá strana proti takovým osobám zahájit či uplatnit.

 3. Omezení obsažená v tomto článku se nebudou vztahovat na informace: veřejně dostupné; které oprávněně vešly ve známost prostřednictvím třetích stran; jejichž prozrazení je vyžadováno právními předpisy, na základě pravomocného rozhodnutí či usnesení příslušného soudu nebo požadavku správního či jiného příslušného úřadu nebo organizace.

 4. Závazek utajování informací stanovený v tomto článku bude trvat i po zániku závazku ze Smlouvy, jestliže se strany při zániku závazku nedohodnou jinak.

 5. Poskytovatel bere na vědomí, že data uložená v IS Taxlio Objednatelem jsou chráněna povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, v platném znění, §15 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění resp. povinností ochrany dat podle §33 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, přičemž úložiště v rámci IS Taxlio je nezbytné chápat jako prostory výkonu činnosti daňového poradce a auditora ve smyslu ust. § 85b zák. č. 141/1961 Sb. (trestní řád) a ust. § 255 zák. č. 280/2009 Sb. (daňový řád). Poskytovatel se zavazuje chránit data Objednatele v rozsahu zákona č. 523/1992 Sb. (o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky), zákona č. 93/2009 Sb. (o auditorech) a zákona č. 563/1991 Sb. (o účetnictví). V případě, že se bude orgán veřejné moci domáhat zpřístupnění dat (informací) Objednatele uložených na IS Taxlio, zavazuje se Poskytovatel v souladu se shora uvedenými ustanoveními obratem informovat o takové skutečnosti Objednatele a současně data (informace) Objednatele příslušnému orgánu veřejné moci nevydat, dokud nebudou splněny podmínky dle ust. § 85b zák. č. 141/1961 Sb. (trestní řád) a ust. § 255 zák. č. 280/2009 Sb. (daňový řád).
 1. Ochranu osobních údajů Objednatele – tj. tam, kde Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů Objednatele, upravují Zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://taxlio.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).
 1. Databázová složka Software obsahuje osobní údaje fyzických osob splňující definici dle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), ve vztahu k nimž se Objednatel nachází v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení. Vzhledem k tomu, že při poskytování služeb Poskytovatelem podle Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem za účelem a v rozsahu určeném Objednatelem a na základě jeho pokynů, Poskytovatel se nachází v postavení zpracovatele těchto osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení. Tento článek obsahuje smluvní podmínky zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení. Objednatel a Poskytovatel mohou po vzájemné dohodě uzavřít odlišné znění smlouvy o zpracování osobních údajů; v takovém případě se na tento vztah ustanovení tohoto článku nepoužijí.

 2. Předmětem zpracování je provádění činností zpracování týkajících se osobních údajů klientů, účastníků daňového řízení, smluvních partnerů, zaměstnanců Objednatele, ukládaných Objednatelem do databáze Software v rámci užívání jeho funkcionalit jakožto software pro vedení daňové, účetní a související agendy, spočívajících v přesunu, uložení, migraci nebo rozdělení databáze nebo její části pro účely identifikace vad Software, analýzy chování Software, testování a zprovoznění nových verzí Software nebo jeho customizací. Prováděnými činnostmi zpracování osobních údajů jsou uložení, strukturování, vyhledání, seřazení, zpřístupnění přenosem, anonymizace a pseudonymizace a výmaz.

 3. Poskytovatel neprovádí s osobními údaji jiné než shora uvedené operace, zejména do nich nenahlíží, nezasahuje, nepozměňuje je, nevyužívá je pro své vlastní potřeby, ani je nepředává třetím osobám.

 4. Dotčenými kategoriemi subjektů osobních údajů, jejichž osobní údaje jsou dle tohoto článku zpracovávány, jsou


  4.1. smluvní partneři Objednatele (klienti, potenciální klienti, dodavatelé) jsou-li fyzickými osobami, nebo konkrétní zastupující a kontaktní fyzické osoby, jsou-li osobami právnickými;


  4.2. zúčastněné osoby (další účastník správního řízení vedle klienta; svědci, znalci a tlumočníci správního řízení; druhá smluvní strana transakce mimo klienta) jsou-li fyzickými osobami, nebo konkrétní zastupující a kontaktní fyzické osoby, jsou-li osobami právnickými;


  4.3. zaměstnanci Objednatele a osoby spolupracující s Objednatelem na základě jiného právního titulu.


 5. Zpracování se týká následujících kategorií osobních údajů:


  5.1. identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ)


  5.2. adresní údaje (zejm. adresa bydliště, kontaktní (doručovací) adresa a adresa sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo)


  5.3. popisné údaje (zejm. bankovní spojení, kopie dokumentů, historie objednávek apod.)


  5.4. zvláštní – citlivé údaje (zejm. údaje, které vypovídají o členství v odborech, o zdravotním stavu či o sexuálním a rodinném životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby)


 6. Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Poskytovatele vyplývajícím ze Smlouvy. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele (zejména v případě podpory Software). Povinnosti stanovené Smlouvou se pro tento účel považují za pokyn Objednatele. Samostatného pokynu správce není zapotřebí v případě, že zpracování vyplývá ze Smlouvy a je součástí povinností zpracovatele (zejména v případě vývoje Software). Povinnosti stanovené Smlouvou se pro tento účel považují za pokyn Objednatele.

 7. Doba zpracování osobních údajů je závislá na trvání Smlouvy.

 8. Při ukončení činností spojených se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel povinen zpracovávané osobní údaje (kopie databáze nebo jejích částí) vymazat bezprostředně poté, co pomine účel jejich pořízení (zejména zjištění a odstranění vady, otestování funkčnosti, otestování úprav a customizací, provedení migrace). Poskytovatel je zejména povinen dodržovat zásadu omezení uložení osobních údajů, a nezpracovávat jakékoli osobní údaje (zejména provozní zálohu databáze Software nebo její části) po dobu delší než 3 měsíců od ukončení Smlouvy. Za výmaz osobních údajů se považuje nezvratný výmaz elektronických dat, obsahujících osobních údaje, ze všech datových úložišť, nebo jejich nezvratná anonymizace. O výmazu osobních údajů je Poskytovatel povinen vytvořit záznam, který poskytne Objednateli na jeho žádost.

 9. Místem zpracování osobních údajů je Česká republika, případně jiný členský stát Evropské unie, v němž jsou umístěny servery Poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným pro Objednatele předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, ani provádět zpracování osobních údajů na prostředcích umístěných v třetích zemích.

 10. Případné zpracování osobních údajů v třetí zemi mimo EU je možné pouze s předchozím souhlasem Objednatele a současně pouze tehdy, že jsou splněny podmínky pro předání do třetí země stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení. Přistupuje-li Uživatel k Softwaru ze zařízení umístěného v třetí zemi, nejedná se o předávání osobních údajů do třetí země Poskytovatelem. Za případné předávání osobních údajů do třetí země odpovídá Objednatel.

 11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu správce zapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele (ani v pozici poskytovatele hostingu nebo datového úložiště, či provozovatele serverů) s výjimkou zpracovatelů uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 12. Poskytovatel přijme taková technická a organizační opatření, která jsou odpovídající rizikům vyplývajícím z povahy zpracování osobních údajů dle těchto Obchodních podmínek, zejména:


  12.1. Poskytovatel provede šifrování obsahu databáze,


  12.2. neposkytne žádné třetí osobě přístup k osobním údajům a k prostředkům, umožňujícím přístup k nim (zejména k osobním počítačům, datovým nosičům, serverům, databázím a software používaným k plnění Smlouvy a ke klíčům a k heslům umožňujícím přístup k nim);


  12.3. nepoužije žádné on-line služby třetích osob k uložení nebo jinému zpracování osobních údajů bez předchozího souhlasu Objednatele;


  12.4. zajistí veškeré úložiště, zařízení, sítě nebo služby používané ke zpracování osobních údajů dvoufaktorovou autentizací;


  12.5. zajistí umístění serverů použitých k činnostem zpracování osobních údajů v datovém centru s ochranou proti vstupu nepovolaných osob a s dostatečnou ochranou proti výpadku elektrického proudu a konektivity;


  12.6. na veškerých zařízeních používaných ke zpracování osobních údajů dle Obchodních podmínek zavede elektronické prostředky ochrany ve formě minimálně antivir a anti-malware software, které bude udržovat aktualizované a plně funkční;


  12.7. zajistí, aby přístup k databázím obsahujícím osobní údaje zpracovávané dle Smlouvy měli pouze zaměstnanci Poskytovatele, kteří jsou poučeni o dodržování bezpečnostních opatření a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti v rozsahu umožňujícím plnit závazky dle Smlouvy, přičemž povinnost mlčenlivosti těchto zaměstnanců nesmí být vázána na trvání Smlouvy nebo jakkoli časově omezena.


 13. V případě, že Objednatel informuje Poskytovatele o tom, že kterýkoli subjekt údajů uplatnil své právo na informace, výmaz, omezení zpracování, přenos osobních údajů nebo další, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré osobní údaje daného subjektu údajů, které v rámci plnění Smlouvy zpracovává v některém ze standardních formátů, a není-li to možné, pak k těmto osobním údajům poskytnout Objednateli přístup.

 14. Zjistí-li Poskytovatel, že došlo k jakémukoli porušení zabezpečení osobních údajů na jeho straně nebo na straně Objednatele, je povinen o této skutečnost neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od zjištění, informovat Objednatele, přičemž uvede alespoň zjištěný způsob porušení, kategorie osobních údajů, jichž se týká, vymezení subjektů, jejichž osobních údajů se porušení týká, popis pravděpodobných důsledků porušení a popis opatření, které Poskytovatel přijal s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů, pokud k porušení došlo na jeho straně a pokud jsou dané informace pro Poskytovatele zjistitelné s vynaložením prostředků, přiměřených účelu Smlouvy.

 15. V případě, že Úřad pro ochranu osobních údajů vykoná kontrolu souladu zpracování osobních údajů na straně Objednatele, je Poskytovatel povinen Objednateli poskytnout při této kontrole veškerou součinnost, zejména poskytnutím záznamů o provedení výmazu osobních údajů, doložením podmínek zabezpečení osobních údajů a umožněním osobní kontroly zpracování osobních údajů v prostorách Poskytovatele.

 16. Vyzve-li Objednatel Poskytovatele ke smazání určitých osobních údajů zpracovávaných dle Smlouvy, je Poskytovatel povinen takto učinit nejpozději do 24 hodin od přijetí výzvy, a na základě žádosti Objednatele mu v této lhůtě o tomto výmazu zaslat záznam nebo jiný důkaz.

 17. Poskytovatel umožní Objednateli nebo jím pověřeným osobám kontrolu dodržování jeho povinností ochrany osobních údajů, zejména kontrolu podmínek zabezpečení osobních údajů.

 18. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti ochrany osobních údajů stanovené Nařízením, dalšími právními předpisy nebo tímto článkem Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za jednotlivé porušení, a to do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele. Za jednotlivé porušení se považuje i několik typově stejných porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši. Současně je Poskytovatel zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.

 19. Objednatel je povinen zajistit, aby účel zpracování veškerých osobních údajů zpracovávaných ze strany Poskytovatele dle Smlouvy byl v souladu s právními předpisy, a aby zpracování bylo po celou dobu trvání kryto náležitým právním základem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli překročení účelu zpracování Objednatelem a porušení právního základu zpracování definovaného Objednatelem, pokud není způsobeno porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele.

 20. Objednatel bere na vědomí, že je jako správce osobních údajů primárně a plně odpovědný za újmu, kterou způsobí zpracováním osobních údajů, které porušuje Nařízení. Poskytovatel není povinen ani oprávněn provádět kontrolu toho, zda Objednatel plní své povinnosti při zpracování osobních údajů.

 21. Objednatel je zejména povinen naplňovat při zpracování osobních údajů zásady uvedené v čl. 6 Nařízení, přičemž Software mu splnění povinností stanovených Nařízením umožňuje. Objednatel je sám povinen zvážit, jaké osobní údaje bude prostřednictvím Software zpracovávat a po jakou dobu tak, aby to bylo v souladu se zásadami minimalizace údajů a omezení uložení. Objednatel je rovněž povinen informovat subjekty údajů o účelu, rozsahu, době zpracování i o zákonných důvodech zpracování jejich osobních údajů (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti a zásada účelového omezení).
 1. Předcházení škod. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

 2. Oznamovací povinnost. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 3. Výluky odpovědnosti. Poskytovatel neodpovídá za újmu, kterou nezavinil, zejména za škody způsobené kombinací vnějších vlivů, počítačových infiltrací, jiného software, hardware a použití, případně nepoužití, nebo nemožnosti použít Software v důsledku těchto vlivů. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku nebo v přímé souvislosti s nesprávným užitím Software. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany. Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za:

 4. 3.1. případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Software v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (např. chyb v dostupnosti internetové konektivity apod.)

  3.2. případný únik informací a dat z prostředí IS Taxlio v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (např. v důsledku vyzrazení přístupových údajů Objednatelem apod.)

  3.3. případnou ztrátu nebo poškození dat v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (neoprávněné získání dat třetí osobou v důsledku nedostatečného zabezpečení ochrany v informačním systému Objednatele).

 5. Rozsah odpovědnosti. Poskytovatel neodpovídá ani za nepřímé následky takové škody – jako ušlý zisk, nerealizované obraty, nároky třetích stran, za nezaviněnou ztrátu nebo poškození dat, a z toho vyplývající důsledky apod. Odchylně od § 2952 občanského zákoníku se sjednává, že Poskytovatel nehradí ušlý zisk, jakékoli náklady vynaložené v důsledku porušení povinností Poskytovatele, ani jakékoli následné újmy nebo škody.

 6. Limitace nároku na náhradu škody. Celková odpovědnost Poskytovatele vůči Objednateli podle Smlouvy je omezena výší celkové odměny, již Poskytovatel obdržel v předcházejících dvanácti měsících před vznikem takového nároku. Škoda se hradí pouze v penězích.

 7. Pojištění odpovědnosti. Poskytovatel je pojištěný pro případ vzniku odpovědnosti za škodu dle této Smlouvy.

 8. Prodlení Objednatele. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je Smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. Úrok z prodlení podle této Smlouvy je splatný ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemného vyúčtování povinné Smluvní straně.

 9. Vyšší moc. Žádná ze Stran nebude odpovědná za porušení svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či VOP, pokud jim v jejich plnění brání zásah vyšší moci.  Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná́ výjimečná situace či událost mimo kontrolu Stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejich závazků vyplývajících z Obchodních podmínek a/nebo ze Smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Strana, jež porušila své závazky, nemůže jako zásah vyšší moci uplatňovat vady nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny zásahem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.
 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit:
 2. 1.1. písemnou dohodou Smluvních stran

  1.2. odstoupením od Smlouvy, a to v případech podstatného porušení

  1.3. výpovědí kterékoliv Smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne plynout dnem doručení písemné výpovědi.

 3. Právní jednání dle čl. 14 odst. 1 OP směřující k ukončení Smlouvy musí být učiněny prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb.

 4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, zejména:
 5. 3.1. pro prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv závazku vůči Poskytovateli nebo jeho části delším než 30 dnů

  3.2. pro překročení rozsahu udělené Licence Objednatelem

  3.3.pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy nebo těchto OP ani po předchozím upozornění ze strany Poskytovatele, v němž Poskytovatel poskytl Objednateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu.

 6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, zejména:
 7. 4.1. není-li dodržena stanovená dostupnost IS Taxlio ani po předchozím upozornění ze strany Objednatele, v němž Objednatel poskytl Poskytovateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu

  4.2. porušuje-li Poskytovatel závažným způsobem své povinnosti při poskytování technické podpory, zejména je-li v prodlení s odezvou a řešením závady podstatným způsobem, a náprava není učiněna ani po předchozím upozornění ze strany Objednatele, v němž Objednatel poskytl Poskytovateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu.

 8. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. Poskytovatel má nárok na úhradu části ceny odpovídající rozsahu částečného plnění ze Smlouvy. Majetkové vypořádání jsou povinny smluvní strany splnit do 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy. Smluvní strany se mohou ohledně majetkového vypořádání dohodnout jinak.
 1. Vzájemná komunikace a veškerá právní jednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou uskutečňovány elektronicky prostřednictvím e-mailu uvedeného Objednatelem v registračním účtu a Poskytovatelem zveřejněným na webových stránkách taxlio.cz, ledaže je v OP nebo Smlouvě stanoveno výslovně, že je písemné právní jednání potřeba učinit doručením prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb.

 2. Pro případ, že Smlouva nebo OP stanovují povinnost odeslat písemné právní jednání prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne nebo v případě datové zprávy se ve lhůtě 10 dnů nepřihlásí do datové schránky.

 3. V případě odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se zasílá vždy na adresu sídla zapsaného v obchodním rejstříku.

 4. Jakákoliv práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebudou dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.

 5. Pokud by některé ustanovení těchto OP bylo úplně nebo částečně neplatné, není tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení OP. V takovém případě se vzájemná práva a povinnosti řídí příslušnými ustanovenými občanského zákoníku, která se nejvíce přiblíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

 6. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2024

IS Taxlio v režimu Software as a service (SaaS)
(dále jen „Ceník služeb“)
společnosti
AVE Soft s.r.o.
IČ: 25378392, se sídlem Dostálova 882/63, 713 00 Ostrava – Heřmanice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 16674
(dále jako „poskytovatel“)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

VERZE LICENCÍ IS TAXLIO A SLUŽBY DLE SMLOUVY:

Verze IS Taxlio:

SINGLE

1 uživatel l¹

žádný brigádník

50 GB dat

750 Kč

za měsíc

TEAM

3 uživatelé l2

+ 1 brigádník

150 GB dat

1 650 Kč

za měsíc

PREMIUM

8 uživatelů l3

+ 2 brigádníci

500 GB dat

Automatizace ∞/5 000 l4

3 650 Kč

za měsíc

TRIAL

20 dní po provedení registrace verze SINGLE, TEAM nebo PREMIUM je možno IS Taxlio provozovat bezplatně jako zkušební verzi (TRIAL). Po uplynutí tohoto období (pokud není sjednáno jinak) je nutno přejít na standardní platební režim (roční nebo měsíční platba služeb).

Podrobný seznam funkcionalit a jejich rozdělení mezi verze lze najít na stránce https://taxlio.cz/srovnani-licenci/

¹ Možnost dokoupit 1 uživatele navíc za 600 Kč/měs, nebo 1 brigádníka navíc za 250 Kč/měs.

2 Možnost dokoupit 1 uživatele navíc za 550 Kč/měs, nebo 1 brigádníka navíc za 250 Kč/měs.

3 Možnost dokoupit 1 uživatele navíc za 380 Kč/měs, nebo 1 brigádníka navíc za 250 Kč/měs.

4 Automatizace bez limitu počtu scénářů, pro 5 000 operací

DOPROVODNÉ PLACENÉ SLUŽBY:

Doprovodné placené služby poskytované na základě přímého využití DPS Objednatelem:

Název službyPopis službyCena bez DPH
SMS bránaOdesílání SMS přes vybranou SMS bránuDle ceny poskytovatele této služby (dle typu brány) s navýšením o 10 %
Hybridní poštaOdeslání klasické listinné cesty prostřednictvím služby Post Servisupoplatek PostServisu navýšený o 10%
Nebankovní registrLustrace osob: nebankovni-registr.cz

12Kč / lustrace

Výpis CEELustrace v Centrální evidenci exekucí (prostřednictvím API https://www.dnb.com/cs-cz/)

24 Kč / výpis

Modul Automatizace

Počet operací nad rámec paušáluCena bez DPH
do 20 000 operací800 Kč / měsíc
do 50 000 operací2 000 Kč / měsíc
do 100 000 operací4 000 Kč / měsíc
Nad 100 000 operacíKontaktujte nás

Doprovodné placené služby poskytované na základě objednávky Objednatele

Název službyCena bez DPH
Výzkum, vývoj, školení, konzultace, implementace1 350 Kč / hodina
Studie proveditelnosti, analýza a harmonogram implementace1 350 Kč / hodina
Migrace dat1 550 Kč / hodina
Automatizace – konzultace, implementace1 550 Kč / hodina
Příplatek za poskytování služby v prostorách Objednatele   200 Kč / hodina
Cestovné včetně ušlého času12 Kč/ km

Poskytnutí zálohy Dat z databázového prostoru IS Taxlio

(záloha požadována dříve než po uplynutí 6 měsíců od pokynuté poslední zálohy)

1 500 Kč